Warsztat terapii zajęciowej

O Nas

Głównym celem Stowarzyszenia UNIKAT jest organizowanie różnych form pomocy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz promowanie wszelkich działań noszących znamiona twórczości artystycznej. Chcąc zaspokoić realne potrzeby niepełnosprawnych, w 2004 roku utworzyliśmy placówkę Warsztat Terapii Zajęciowej UNIKAT, który obecnie skupia 40 podopiecznych w 7 pracowniach: plastyczno-graficznej, ceramiki, szkła artystycznego, rękodzieła, komputerowej, krawieckiej oraz technicznej. W swej codziennej pracy poszukujemy odpowiedzi dotyczących miejsca i roli osób niepełnosprawnych intelektualnie we wspólnym świecie. Dzięki dobrze wyposażonym pracowniom oraz profesjonalnej kadrze instruktorskiej. Tworzymy skuteczny system wsparcia uczestników w kierunku ich uspołecznienia. Podopieczni WTZ tworzą prace artystyczne i użytkowe, prezentując swoje możliwości na arenie ogólnopolskiej, jako laureaci licznych konkursów i współtwórcy wystaw. Dodatkowo swą obecność zaznaczają, poprzez sprzedaż wyrobów własnych na różnego rodzaju kiermaszach. Radość z sukcesów uczestników WTZ Unikat, będących wynikiem realizowanego od wielu lat określonego profilu działalności, skłania nas do ciągłych poszukiwań, wykorzystywania szans i wspólnego doświadczania.

Stowarzyszenie UNIKAT, Patrycja Rojek

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-053E/18-00.

Priorytet IX: włączenie społeczne
Działanie: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami psychicznymi z woj. Śląskiego oraz do osób z najbliższego otoczenia ON, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet pozostających w oddaleniu od rynku pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad ON.

Cele projektu:

Celem projektu jest aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Proj. zakłada podjęcie szeregu działań mających na celu zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które mają prowadzić do większej zdolności do podjęcia zatrudnienia i lepszej integracji społeczno-zawodowej tej grupy.

Planowane efekty:

 • powiększenie WTZ o 5 nowych uczestników
 • stworzenie nowej pracowni zawodowej w ramach WTZ
 • wzrost kompetencji cyfrowych beneficjentów
 • wzrost motywacji do rozwoju, kształcenia się i podjęcia zatrudnienia
 • podniesienie kompetencji uczestników projektu poprzez kursy zawodowej
 • zdobycie nowych kwalifikacji przez osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu – mieszkanie treningowego oraz usługi asystenckie
 • odbycie staży i podjęcie zatrudnienia przez beneficjentów projektu

Wartość projektu: 1 988 254,20

Wkład Funduszy Europejskich: 1 690 016,07

Formy wsparcia

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz osób z ich otoczenia.
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i osób z zaburzeniami psychicznymi z woj. Śląskiego. Ponadto zostanie udzielone wsparcie 10 osobom z najbliższego otoczenia ON, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet pozostających w oddaleniu od rynku pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad ON.

Rodzaj wsparcia:

a. dla osób niepełnosprawnych:

 • badanie indywidualnego potencjału i wsparcia doradcy zawodowego oraz psychologa (stworzenie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju),
 • udział w kursach zawodowych, wsparcie w postaci coachingu,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie staży u pracodawców,
 • trening samodzielnego funkcjonowania w mieszkaniu treningowym,
 • udział w warsztatach i szkoleniach,
 • udział w warsztatach WENDO (dla kobiet),
 • usługi asystenckie.

b. dla rodziców/ opiekunów:

 • badanie indywidualnego potencjału – stworzenie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju,
 • udział w kursach zawodowych,
 • udział w warsztatach wzrostu umiejętności społecznych i kompetencji cyfrowych,
 • wsparcie w postaci coachingu,
 • konsultacje z psychologiem.

Okres realizacji projektu: 02.10.2019 – 31.12.2022

Kontakt

NIP: 954 11 84 447

numer konta bankowego: 57 1050 1214 1000 0022 8647 2606